REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI TRADORO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Serwis internetowy TRADORO jest wyłączną własnością Smart Developers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 81B / A-51, 00-382 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427530, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP PL7010349682, oraz numer REGON 146238458. Wysokość kapitału zakładowego Smart Developers Sp. z o.o. wynosi 5000,00 zł. Smart Developers Sp. z o.o. zwana jest w dalszej części niniejszego regulaminu „Usługodawcą”.
 • Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady świadczenia przez Usługodawcę drogą elektroniczną usługi udostępnienia technologii sklepu internetowego („Usługa”, „Usługa Tradoro”), opisanej szczegółowo w dalszej części niniejszego Regulaminu. Usługa świadczona jest w ramach prowadzonym przez Usługodawcę pod adresem www.tradoro.pl serwisu internetowego TRADORO (dalej „Serwis”).
 • Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin zostaje udostępniony na stronie www.tradoro.pl w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (w formacie dokumentu HTML i PDF).
 • Usługodawca może świadczyć w Serwisie także inne usługi. Usługi te będą regulowane odrębnymi regulaminami.
 • Korzystając w jakikolwiek sposób z Usługi Klient potwierdza, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
II. DEFINICJE
 • Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność zaciągania we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw, która dokonała rejestracji w Serwisie i posiada w nim Konto. Zasady funkcjonowania Konta zostały opisane w regulaminie znajdującym się pod adresem www.tradoro.pl
 • Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną której przedmiotem jest Usługa Tradoro świadczona przez Usługodawcę w ramach Serwisu. Umowa zawierana jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, a jej stronami są Usługodawca i Klient.
 • Użytkownik – pojedynczy internauta odwiedzający Serwis, jak również potencjalny zamawiający w sklepie internetowym Klienta prowadzonym przez niego w oparciu o Usługę Tradoro.
 • Usługa, Usługa Tradoro – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta, polegająca na zapewnieniu możliwości założenia i prowadzenia przez Klienta sklepu internetowego, prezentacji oferty Klienta, jej promocji i reklamy w Internecie, na warunkach niniejszego Regulaminu, w tym poprzez udzielenie Klientowi licencji niewyłącznej na korzystanie z aplikacji umożliwiającej administrowanie sklepem internetowym.
 • Usługa testowa – Usługa Tradoro świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta nieodpłatnie przez okres 14 dni mająca na celu zaznajomienie Klienta z funkcjonalnością i zasobami tej usługi.
 • Opłata abonamentowa – uiszczane z góry przez Klienta wynagrodzenie za Usługę Tradoro świadczoną w okresie trwania umowy w wysokości określonej w Cenniku usług.
 • Cennik usług – Cennik, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • Limit ruchu – zawarty w Cenniku usług limit miesięcznego transferu danych serwera wirtualnego Klienta udostępnianego w ramach Usługi Tradoro, obliczany na podstawie dziennika zdarzeń serwera.
 • Serwis – witryna internetowa www.tradoro.pl, poprzez którą Usługodawca świadczy usługę Tradoro.
 • Domena, subdomena – unikalny adres w sieci Internet.
 • Panel Klienta – aplikacja internetowa umożliwiająca Klientowi zarządzanie Usługą Tradoro po zalogowaniu się w Serwisie przy użyciu indywidualnego loginu i hasła (danych uwierzytelniających).
 • Informacja handlowa – wytworzona przez Klienta informacja zawierająca opis towarów lub usług, zawierający ich cenę, właściwości, dotycząca oferty sprzedaży poszczególnych towarów lub warunków świadczenia usług, wprowadzana przez Klienta za pośrednictwem Panelu administracyjnego w ramach Usługi Tradoro bądź w inny dopuszczony przez Usługodawcę sposób.
 • Pakiet abonamentowy – dostępny dla Klienta w ramach Panelu Klienta wariant sposobu uiszczania rocznej opłaty na rzecz Usługodawcy z tytułu świadczenia Usługi Tradoro. Wysokość abonamentu jest zależna od wersji pakietu określonych w Cenniku usług.
III. ZAKRES, RODZAJ I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI
 • Usługa Tradoro obejmuje:
  • usługę hostingową opisaną szczegółowo w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu,
  • projektowanie i wytwarzanie oprogramowania sklepu internetowego,
  • usługę konta pocztowego, opisaną szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu,
  • udzielenie licencji niewyłącznej oprogramowania sklepu internetowego w zakresie i na czas prowadzenia sklepu internetowego w modelu ASP (Application Service Provider),
  • inne usługi dodatkowe dostępne w Serwisie (załącznik nr 4)
  • nieodpłatne korzystanie z Usługi Kupuje.to na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Serwisu i Usługi Kupuje.to dostępnych pod adresem www.kupuje.to Rozpoczęcie z korzystania z Usługi Kupuje.to jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu Korzystania z Serwisu i Usługi Kupuje.to.
 • Świadczenie przez Usługodawcę Usługi Tradoro drogą elektroniczną odbywa się za pomocą aplikacji dostępnych na stronach internetowych Usługodawcy, w szczególności poprzez udostępnienie Klientowi możliwości korzystania z Panelu Klienta.
 • Klient zarządza funkcjonalnościami udostępnionymi mu w ramach Usługi Tradoro poprzez Panel Klienta, który zapewnia w szczególności dostęp do:
  • aktualnych parametrów świadczonej usługi,
  • informacji o aktualnym stanie Limitu ruchu,
  • informacji o terminie ważności wykupionej usługi,
  • kontroli rozliczeń Klienta z Usługodawcą,
  • pomocy technicznej,
  • możliwości kontaktowania się z Usługodawcą,
  • wglądu i poprawiania danych osobowych i innych informacji.
  • narzędzi dostępnych w ramach Usługi Kupuje.to
IV. ZAMAWIANIE USŁUGI
 • Wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej www.tradoro.pl oznacza złożenie przez Klienta zamówienia na Usługę Tradoro. Z chwilą prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje dostęp do Panelu Klienta z możliwością korzystania z Usługi testowej.
 • Otrzymanie dostępu do Panelu Klienta jest równoznaczne z rozpoczęciem świadczenia Usługi Tradoro, na co Klient będący Konsumentem wyraża zgodę.
 • Okres trwania Usługi testowej wynosi 14 dni. Podczas okresu testowego sklep internetowy Klienta posiada wszystkie właściwości funkcjonalne, zbliżone do pakietu Platinium, przy czym Użytkownik informowany jest o tym, że sklep Klienta funkcjonuje w formie testowej.
 • Po upływie wskazanego powyżej okresu 14 dni, jeżeli Klient w ciągu 7 dni nie wybierze jednego z dostępnych Pakietów abonamentowych i nie wniesie Opłaty abonamentowej, umowa dotycząca Usługi Tradoro wygasa, zaś Usługodawca może zablokować dostęp do Panelu Klienta, ograniczyć funkcjonalność albo usunąć sklep internetowy Klienta z Serwisu wraz z wszystkimi znajdującymi się w nim danymi.
 • Klient może również od razu uruchomić Usługę Tradoro w trybie pełnym, z pominięciem okresu testowego i wybrać jeden z dostępnych Pakietów abonamentowych.
 • Klient ma możliwość zamówienia wymienionych w Cenniku usług, indywidualnych opcji dodatkowych, związanych z zarządzanym przez siebie w ramach Usługi Tradoro sklepem internetowym. W takim przypadku Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą, a Usługodawca wyceni zlecenie i poinformuje Klienta o jego cenie. Cena jest zależna od ilości godzin niezbędnych do wykonania zlecenia i może być wielokrotnością cen jednostkowych określonych w Cenniku usług. Tryb płatności za wykonanie zlecenia określa pkt V niniejszego Regulaminu.
V. WARUNKI PŁATNOŚCI
 • Wszystkie usługi i opcje dodatkowe świadczone odpłatnie przez Usługodawcę w ramach Serwisu są aktywowane bądź realizowane po uzyskaniu przez Usługodawcę potwierdzenia dokonania przez Klienta całości wpłaty z tytułu danej usługi bądź odpowiednio opcji dodatkowej; Klient powinien zrealizować daną płatność na podstawie wystawionej przez Usługodawcę faktury pro-forma. Za datę wniesienia opłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
 • Wszelkie informacje techniczne związane z wybraną przez Klienta wersją Pakietu abonamentowego i rozliczeń z tego tytułu zawarte są w Panelu Klienta.
 • Z momentem zamówienia Usługi Tradoro, bądź odpowiednio uzgodnienia indywidualnych opcji dodatkowych, o których mowa w pkt. IV, Usługodawca wystawia Klientowi fakturę pro-forma, którą Klient zobowiązany jest pobrać ze swojego Panelu Klienta.
 • Po dokonaniu wpłaty na rachunek bankowy Usługodawcy z tytułu wystawionej faktury pro-forma Usługodawca wystawia Klientowi fakturę VAT, którą Klient pobiera ze swojego Panelu Klienta lub która, na prośbę Klienta złożoną na adres mailowy Usługodawcy podany w Serwisie, zostaje wysyłana na adres korespondencyjny Klienta.
 • Usługodawca ma prawo do naliczenia opłaty dodatkowej zgodnie z Cennikiem usług w wypadku:
  • zrealizowania przez Usługodawcę opcji dodatkowych na warunkach określonych w pkt IV niniejszego Regulaminu,
  • konieczności wysłania pisemnego monitu o zaległości finansowej Klienta.
 • Jeżeli Klient dokona nadpłaty, zostanie ona naliczona na poczet kolejnych płatności lub zwrócona na pisemną prośbę Klienta, na wskazane przez niego konto.
 • W wypadku istnienia niedopłaty na koncie Klienta, żadna nowa usługa dostępna w Serwisie nie może być aktywowana, zaś usługi już świadczone mogą zostać wstrzymane do czasu uregulowania należności.
 • Klient może w każdym czasie zmienić wybrany Pakiet abonamentowy na wyższy (droższy). Nie ma możliwości przejścia na pakiet niższy w okresie trwania Umowy dotyczącej Usługi Tradoro. W wypadku zmiany Pakietu abonamentowego z niższego na wyższy Klientowi przysługuje rabat do ceny nowego Pakietu abonamentowego o równowartości nie wykorzystanego okresu obowiązywania Usługi Tradoro według ceny z poprzedniego Pakietu abonamentowego, z dokładnością do jednego dnia. Jeśli wartość wykorzystanego okresu jest mniejsza niż 1 zł netto, zostanie zaokrąglona do 1 zł netto.
VI. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA
 • Usługodawca umożliwia Klientowi prowadzenie w ramach Usługi Tradoro sklepu internetowego, prezentacji oferty Klienta, jej promocji i reklamy w Internecie.
 • Klient zobowiązany jest do podania Usługodawcy prawdziwych i aktualnych danych dotyczących:
  1. 2.1. w wypadku osób fizycznych;
   • nazwiska i imion Klienta,
   • numeru PESEL,
   • numeru REGON, o ile został nadany
   • Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP),
   • adresu zamieszkania,
   • adresu do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
   • adresu poczty elektronicznej Klienta,
   • numeru telefonu kontaktowego,
   • numeru faksu (opcjonalnie),
  2. 2.2. w wypadku osób niebędących osobami fizycznymi:
   • nazwy (firmy) Klienta,
   • Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP),
   • numeru REGON,
   • numeru KRS, o ile został nadany,
   • siedziby (dokładny adres),
   • adresu do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres siedziby,
   • adresu poczty elektronicznej Klienta,
   • numeru telefonu,
   • numeru faksu (opcjonalnie).
 • Podane dane powinny zgadzać się z danymi podanymi przy zakładaniu Konta.
 • Podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, o których mowa powyżej z zamiarem wprowadzenia Usługodawcy w błąd uprawnia Usługodawcę do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi Tradoro, także po dokonaniu przez Klienta opłat wymienionych w niniejszym Regulaminie bez możliwości ich zwrotu; w przypadku Konsumentów zwracana będzie niewykorzystana proporcjonalnie kwota, pomniejszona o wartość szkody, jaką Usługodawca poniósł z tytułu podania przez Konsumenta nieprawdziwych danych.
 • Klient zobowiązany jest do informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach danych teleadresowych koniecznych do wystawiania faktur i dokonywania doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu poczty elektronicznej.
 • Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za to, aby ani sprzedaż towarów lub usług, ani stworzone i udostępnione przez niego ich opisy, ani też inne czynności lub informacje udostępnianie przez Klienta za pomocą Usługi Tradoro, nie naruszały przepisów obowiązującego prawa, ani praw bądź dóbr osób trzecich. W szczególności zakazana jest prezentacja i reklama Informacji handlowej dotyczącej towarów lub usług zabronionych przez prawo bądź naruszająca przepisy lub dobre obyczaje.
 • Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i skutki swojej Informacji handlowej.
 • Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za realizację zamówienia dokonanego u Klienta przez Użytkownika.
 • Klient nie będący Konsumentem zobowiązuje się do zamieszczenia na stronie internetowej sklepu regulaminu zawierającego zapis wynikający z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a dotyczący możliwości odstąpienia przez konsumenta od umowy bez podawania przyczyny w terminie dziesięciu dni od daty otrzymania zamówionego towaru .
 • Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wprowadzone za pomocą usługi Tradoro do sklepu internetowego wszelkie materiały, znaki firmowe i towarowe, w tym nazwy rejestrowanych subdomen.
 • Klient zobowiązany jest do zamieszczenia w stosowanym przez siebie regulaminie sklepu internetowego informacji, wymaganych przez obowiązujące przepisy oraz informacji zawartych w pkt VII tiret 8 i 9 niniejszego Regulaminu.
 • Licencja na korzystanie z aplikacji w ramach Usługi Tradoro jest licencją niewyłączną i Klientowi wiadomym jest, że aplikacja może być udostępniana dowolnej liczbie Klientów, również Klientom prowadzącym działalność konkurencyjną, zbieżną lub identyczną z działalnością prowadzoną przez danego Klienta.
VII. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY
 • Usługodawca zobowiązuje się do należytego świadczenia na rzecz Klienta Usługi Tradoro.
 • Usługodawca udostępni Klientowi dokumentację użytkową usługi Tradoro w postaci pomocy online.
 • Usługodawca ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Usługi Tradoro w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub aktualizacji Usługi Tradoro, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji Usługi Tradoro.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody Klienta spowodowane przerwami w działaniu Usługi Tradoro wynikającymi z konieczności przeprowadzenia prac, o których mowa powyżej.
 • Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi Tradoro spowodowane nieprawidłowym wprowadzeniem danych do sklepu internetowego lub spowodowanych korzystaniem z Panelu Klienta niezgodnie z zaleceniami Usługodawcy.
 • Usługodawca nie odpowiada za nie zawinione przez niego skutki spowodowane ujawnieniem przez Klienta loginu lub hasła dostępowego do Panelu Klienta osobom trzecim.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta spowodowane niezależnymi od Usługodawcy i niezawinionymi przez niego zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Klienta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Klienta wirusami.
 • Usługodawca nie jest stroną transakcji zawieranych pomiędzy Klientem a Użytkownikiem i użycza jedynie środków technicznych potrzebnych do przeprowadzenia transakcji.
 • Usługodawca nie sprawdza towarów ani usług oferowanych przez Klienta, nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług oferowanych przez Klienta w ramach Usługi Tradoro, ani za prawdziwość i rzetelność ich opisu oraz zdolność Klienta do ich sprzedaży, ale zastrzega sobie prawo do usunięcia każdej oferty Klienta naruszającej postanowienia Regulaminu bądź przepisy obowiązującego prawa.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za produkty czy usługi dostępne w sklepie internetowym Klienta ani za ich pochodzenie, jakość lub opis, jak również nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inne treści Klienta ani też za wypłacalność żadnej ze stron transakcji lub niedojście transakcji do skutku. Usługodawca nie odpowiada za efekty funkcjonowania Usługi Tradoro, w szczególności za poziom obrotów sklepów internetowych, efektywność sprzedaży.
 • Obsługa użytkowników sklepu internetowego Klienta leży całkowicie po stronie Klienta.
 • Wszelkie treści, domyślnie wprowadzone przez Usługodawcę w sklepie internetowym Klienta są treściami wyłącznie przykładowymi. Klient zobowiązuje się przed uruchomieniem sklepu do dostosowania tych treści do specyfiki własnej działalności i przepisów powszechnie obowiązującego prawa, stosownie do zasad niniejszego Regulaminu.
 • Odpowiedzialność Usługodawcy względem Klienta z tytułu świadczonej usługi Tradoro ograniczona jest do wysokości wniesionych przez Klienta opłat. Zapis powyższy nie dotyczy Klienta – Konsumenta.
 • Usługodawca nie jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z realizacji Usługi Tradoro, a spowodowanych przez okoliczności traktowane na gruncie prawa polskiego jako siła wyższa, za co uważa się także niezawinione przez Usługodawcę awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych.
 • Usługodawca ma prawo rozwijać i dowolnie modyfikować Usługę Tradoro, co nie wpływa na uprawnienia nabyte przez Klienta na mocy Umowy.
 • Usługodawca ma prawo do zamieszczania w sklepie internetowym Klienta tekstu lub grafiki zawierającej logotyp i nazwę usługi przez niego świadczonej, a także do linku tekstowego lub graficznego z odnośnikiem do stron internetowych Usługodawcy.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy z wybranymi Klientami jeżeli ustali, że zawarcie umowy byłoby sprzeczne z jego interesem gospodarczym. W takim wypadku ewentualne wpłaty zostaną Klientowi zwrócone.
 • Usługodawca świadczy w ramach Usługi Tradoro wsparcie techniczne dla Klienta. Szczegóły w tym zakresie określa Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
VIII. WYMAGANIA I UWARUNKOWANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM TRADORO
 • Do uruchomienia i korzystania z usługi Tradoro niezbędny jest komputer podłączony do sieci Internet, obsługujący m. in. przeglądarkę Mozilla Firefox 3.0. lub równorzędną.
 • Usługodawca zastrzega sobie możliwość pozostawienia w systemie komputerowym Klienta tzw. plików cookies lub też innych plików posiadających tę samą funkcję użytkową.
IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • Z momentem uruchomienia Usługi Tradoro Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych przedsiębiorcy przez Usługodawcę w celach służących świadczeniu przez Usługodawcę Usługi Tradoro. Klient z momentem uruchomienia Usługi Tradoro wyraża również zgodę na zbieranie przez Usługodawcę danych statystycznych związanych z prowadzeniem przez Klienta sklepu internetowego w celu usprawnienia i podnoszenia poziomu Usługi Tradoro.
 • Administratorem danych osobowych Klientów jest Smart Developers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 81B / A-51, 00-382 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427530, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP PL7010349682, oraz numer REGON 146238458. Wysokość kapitału zakładowego Smart Developers Sp. z o.o. wynosi 5000,00 zł. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Klientowi przysługuje prawo wglądu do przetwarzanych przez Usługodawcę danych i ich poprawiania.
 • Usługodawca informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono niezbędne, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, do realizacji Usługi Tradoro. Zgłoszenie przez Klienta wniosku o usunięcie danych podanych w formularzu rejestracyjnym powoduje, że dalsze korzystanie z Usługi Tradoro jest niemożliwe i w związku z tym jest ono równoznaczne z wypowiedzeniem umowy przez Klienta.
 • Klient w momencie uruchomienia Usługi Tradoro wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez podmioty współpracujące z Usługodawcą w celu prezentacji Informacji handlowej Klienta i pozyskania Użytkowników. Dane te nie będą udostępnianie innym osobom trzecim.
 • Usługodawca ma prawo uzależnić świadczenie usługi Tradoro od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych (i odpowiednio danych przedsiębiorcy) Klienta stosownymi dokumentami.
 • Klient ma prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia, z zachowaniem postanowień punktu VI Regulaminu.
 • Usługodawca ma prawo do publikacji podstawowych danych Klienta, który jest przedsiębiorcą na swojej liście referencyjnej, jeżeli Klient nie zgłosi uprzednio w tej kwestii odmiennego zastrzeżenia.
 • Administratorem danych osobowych użytkowników sklepu internetowego Klienta - prowadzonego przy użyciu aplikacji licencjonowanej i udostępnianej Klientowi w ramach Usługi Tradoro - jest wyłącznie Klient.
 • Klient będący administratorem danych osobowych, użytkowników sklepu internetowego Klienta, o których mowa w ustępie powyższym, powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych na serwerach Usługodawcy w ramach realizacji Usługi Tradoro, w zakresie czynności wynikających z realizacji przez Usługodawcę Usługi Tradoro. Wszystkie dane osobowe użytkowników sklepu internetowego Klienta zgromadzone na serwerach udostępnianych w ramach Usługi Tradoro przez Usługodawcę, będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Usługodawca jest uprawniony do żądania zawarcia z takim Klientem pisemnej umowy o powierzeniu przetwarzania danych na warunkiach określonych w niniejszym Regulaminie, uprawnienie to przysługuje Usługodawcy przez cały czas świadczenia na rzecz danego Klienta Usługi Tradoro.
 • Usługodawca przyjmuje w ramach świadczenia Usługi Tradoro zlecenie przetwarzania danych osobowych użytkowników sklepu internetowego Klienta, który jest administratorem tych danych osobowych, określone powyżej. Usługodawca jest podmiotem, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy i przetwarza powierzone przez Klienta dane osobowe jedynie w celu realizacji Usługi Tradoro i nie decyduje o celach i środkach przetwarzania tych danych przez Klienta.
 • Jeżeli w ramach prowadzenia sklepu internetowego przez Klienta powstanie obowiązek zgłoszenia zbioru danych osobowych użytkowników sklepu internetowego Klienta właściwym organom – zgłoszenia takiego zobowiązany jest dokonać Klient będący administratorem danych osobowych.
 • W przypadku wygaśnięcia lub wypowiedzenia Usługi Tradoro lub innym przypadku zakończenia świadczenia tej usługi, Usługodawca zobowiązuje się do zwrotu bazy danych użytkowników sklepu internetowego Klienta w technologii online Klientowi lub wobec braku wyraźnego żądania Klienta dotyczącego takiego zwrotu – do usunięcia bazy z serwerów, wraz ze wszystkimi istniejącymi kopiami tych baz, w terminie 14 dni od dnia zakończenia Usługi Tradoro.
 • W przypadku, w którym Usługodawca zamieści w ramach rejestracji do aplikacji zapisy umożliwiające Użytkownikowi rejestrującemu się do sklepu internetowego Klienta wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingowym przez Usługodawcę lub jego kontrahentów biznesowych, Klient zobowiązuje się utrzymywać w/w zapisy. Administratorem danych osobowych Użytkowników, którzy wyrazili w powyższy sposób zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych i producentem bazy danych, o której mowa powyżej, jest Usługodawca.
X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 • Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym świadczeniem Usługi Tradoro.
 • Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres korespondencyjny Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia powstania nieprawidłowości.
 • Reklamacja powinna zawierać:
  • oznaczenie Klienta w sposób umożliwiający jego identyfikację,
  • przedmiot reklamacji,
  • okoliczności uzasadniające reklamację.
  • adres Klienta, na który należy przesłać reklamację.
 • Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Klienta na adres podany przez Klienta w reklamacji.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 4 w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Usługodawca zastrzega ponadto, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Klienta dodatkowych wyjaśnień, przez co zostaje przedłużony czas rozpatrzenia reklamacji.
 • Klient może dochodzić od Usługodawcy roszczeń na drodze sądowej po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
XI. ROZWIĄZANIE UMOWY
 • Klient może wypowiedzieć umowę w każdym czasie. Pisemne wypowiedzenie umowy należy przesłać na adres korespondencyjny Usługodawcy.
 • W wypadku wypowiedzenia umowy uiszczone przez Klienta opłaty nie podlegają zwrotowi i zostają zaliczone na poczet prac związanych z usunięciem Panelu Klienta wraz ze znajdującymi się w nim danymi.
 • W wypadku wypowiedzenia umowy sklep internetowy Klienta wraz ze znajdującymi się w nim materiałami, zwłaszcza informacją handlową, może podlegać bezpowrotnemu usunięciu.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w wypadku:
  • podania przez Klienta nieprawdziwych lub nieaktualnych danych w formularzu rejestracyjnym,
  • naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu,
  • celowego generowania przez sklep internetowy Klienta obciążenia sieciowego powodującego zaprzestanie bądź znaczne pogorszenie Usługi Tradoro na rzecz innych Klientów,
  • nieopłacenia w terminie zamówionej Usługi Tradoro lub zamówienia indywidualnego.
  W przypadkach opisanych w niniejszym tirecie uiszczone przez Klienta opłaty nie podlegają zwrotowi i zostają zaliczone na poczet prac związanych z usunięciem Panelu Klienta wraz ze znajdującymi się w nim danymi.
 • Usługodawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w każdym czasie, jeżeli dojdzie do wniosku, że dalsze trwanie umowy jest sprzeczne z jego interesem gospodarczym. Opłaty wniesione przez Klienta podlegają w takim wypadku stosownemu zwrotowi proporcjonalnie do kosztu usług, z których Klient skorzystał.
 • W związku z faktem, iż funkcjonowanie Usługi Tradoro uzależnione jest od posiadania przez Klienta Konta w Serwisie, likwidacja Konta stanowić będzie automatycznie zakończenie świadczenia Usługi Tradoro. W zależności od podmiotu, który spowodował usunięcie Konta, w zakresie skutków tego usunięcia dla Usługi Tradoro stosowane będą zapisy niniejszego Regulaminu dotyczące przypadków wypowiedzenia umowy odpowiednio przez Klienta bądź przez Usługodawcę.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od chwili ich udostępnienia na stronach internetowych Usługodawcy. O zmianach Regulaminu Klient jest ponadto powiadamiany poprzez informację w Panelu Klienta lub poprzez informację przesłaną na adres poczty elektronicznej Klienta.
 • W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie, na wniesienie sprzeciwu Usługodawca traktuje jako rezygnację z Usługi Tradoro, w takim przypadku stosuje się odpowiednio zasady określone w pkt X ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu. Klientowi zwrócona zostanie proporcjonalna kwota odpowiadająca wartości niewykorzystanej Usługi Tradoro.
 • Zmiana warunków handlowych określonych w cenniku usług może nastąpić, o ile Klient nie zgłosi w terminie 14 dni, od dnia pisemnego o tym powiadomienia, sprzeciwu.
 • Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 • Regulamin obowiązuje od dnia 26.10.2010r wraz ze zmianami wprowadzonymi dnia 17 listopada 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI